Съдебен район Сливен

Карта
Уеб порталът предоставя достъп на оторизирани потребители до информация за движението на съдебните дела в съдилищата от съдебния район, както и до протоколи от открити заседания и съдебни актове от електронните папки на делата.